Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 2 (2016): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) กลยุทธ์การตลาดในการพัฒนางานบริการนวดไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร Abstract   PDF
ไพศาล กอมะณี, สุภาพร ใจการุณ, เผ่าไทย วงษ์เหลา
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) การติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ที่รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง Abstract   PDF
พัชราภรณ์ วงศ์ษาบุตร
 
Vol 6, No 1 (2017): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนโรงพยาบาล 3 บาท ตามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี Abstract   PDF
วีระ ทองอุ่น
 
Vol 5, No 2 (2016): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ Abstract   PDF
ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์
 
Vol 6, No 1 (2017): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อเข่าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลปากกุดหวาย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Abstract   PDF
บุษพร โตหนึ่ง
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) การพัฒนากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองในผู้สูงอายุ Abstract   PDF
สุดารัตน์ นามกระจ่าง, อรอนงค์ บุรีเลิศ, อนัญญา เดชะคำภู
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี Abstract   PDF
สยาม ประสานพิมพ์
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) การพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายและควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ Abstract   PDF
อนันต์ บุญประกอบ, พิศมัย หอมจำปา, นพดล พิมพ์จันทร์
 
Vol 5, No 1 (2016): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี Abstract   PDF
ณัฐธภสัสร วงศาสุข, อนุชา เพียรชนะ, ธีรวุฒิ เอกะกุล
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) การลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน Abstract   PDF
กัลยาวีร์ อนนท์จารย์, สุดา ทองทรัพย์, สุปราณี อุพลรัมย์
 
Vol 5, No 1 (2016): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) การศึกษาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตามการรับรู้ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร Abstract   PDF
พทุธินันท์ บุญทา, นพรัตน์ ส่งเสริม, เสนอ ภิรมจิตรผ่อง
 
Vol 5, No 1 (2016): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) การเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Abstract   PDF
สายทอง สรานนท์เมธีกลุ, หนึ่งฤทัย วันงาม, สุทธิดา ประภาวง, สุกานดา นันตา, พัชรินทร์ วินยางค์กูล, พัชรา ก้อยชูสกุล
 
Vol 5, No 2 (2016): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) การเปรียบเทียบระดับโคลเรสตอรอลของกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้สมุนไพร ในชุมชนศีรษะอโศก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ Abstract   PDF
ขวัญตา อุดมลักษณ์, สุภาพร ใจการุณ, เผ่าไทย วงษ์เหลา
 
Vol 6, No 2 (2017): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ความต้องการศึกษาต่อและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Abstract   PDF
จุฑามาศ เบ้าคำกอง, นพรัตน์ ส่งเสริม, อรอนงค์ บุรีเลิศ, เนตรทราย ทองคำ
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ต่อคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Abstract   PDF
สุรัตน์ หารวย, มณฑิชา รักศิลป์, ภัทรภร เจริญบุตร, ชนฏ์พงศ์ เคลือศิริ, รมณียากร มูลสิน
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) ความรุนแรงของโรค พฤติกรรมการดูแลตนเองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ ความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี Abstract   PDF
ณัฐนวียา จิตต์จันทร์, นพรัตน์ ส่งเสริม, เผ่าไทย วงศ์เหลา
 
Vol 6, No 2 (2017): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ความรู้ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของบุคลากรในโรงพยาบาล Abstract   PDF
ขวัญประภัสสร จันทร์บูลวัชร์
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเพศศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Abstract   PDF
มณฑิชา รักศิลป์
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของจังหวัดอุบลราชธานี Abstract   PDF
ธีระพงษ์ แดนดี, นพรัตน์ ส่งเสริม, เผ่าไทย วงศ์เหลา, นิมมลา สวัสดิ์พันธ์
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) ความเครียดของครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในจังหวัดอุบลราชธานี Abstract   PDF
ผ่องไพรธรรม กล้าจน, อรรณพ นับถือตรง, ธงชัย วงศ์เสนา
 
Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ Abstract   PDF
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
Vol 5, No 1 (2016): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ Details   PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
 
Vol 6, No 1 (2017): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ Details   PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
 
Vol 6, No 2 (2017): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ Details   PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
 
Vol 5, No 2 (2016): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) คำชี้แจงและเง่ื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ Details   PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
 
1 - 25 of 59 Items 1 2 3 > >>