วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใช้ระบบ ThaiJO เป็นระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่ศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center: TCI) นำามาติดตั้งเพื่อให้บริการกับวารสารวิชาการไทย รูปแบบของการใช้งาน ThaiJO เป็นระบบ web-based application ที่ผู้ใช้สามารถ ทำงานได้เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยเรียกใช้งานผ่านโปรแกรม web browser ของผู้ใช้ เช่น Google Chrome, Firefox หรือ  Internet Explorer เป็นหลัก


Journal Homepage Image

Announcements

 

ขั้นตอนการส่งบทความ

 
ขั้นตอนการส่งบทความวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
Posted: 2018-08-20
 

รูปแบบการเขียนอ้างอิงและการเตรียมต้นฉบับ

 
Download   
Posted: 2018-02-27
 
More Announcements...

Vol 7, No 1 (2018): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)


Cover Page